Trang chủ Tin tức
2016-08-10 16:00:51

Chức năng và nhiệm vụ ĐT,KH & HTQT

 

 

*) ĐÀO TẠO

 Mục tiêu:
- Tổ chức đào tạo chuyên đề ngắn hạn, hội thảo khoa học, giới thiệu triển lãm các công nghệ mới trong lĩnh vực Nông nghiệp – Lâm nghiệp - Phát triển nông thôn.
- Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, xây dựng các mô hình đào tạo nghề cho thanh niên, phụ nữ và các tầng lớp xã hội khác.
- Xây dựng và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho các vùng, miền và các địa phương.
- Đào tạo và quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học.
Tình hình thực trạng hoạt động đào tạo: 
- Hướng dẫn sinh viên đại học thực tập nghề trên thực địa.
- Hướng dẫn và tổ chức cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học thực hiện các đề tài tốt nghiệp.
- Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc, nông lâm kết hợp, làm giàu rừng, kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng cho các cán bộ kỹ thuật, đơn vị kinh doanh và các hộ nông dân khi có yêu cầu

*) KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tình hình thực trạng hoạt động KHCN của Viện: 
Về công tác nghiên cứu khoa học: 
+ Thực hiện 25 Đề tài nghiên cứu KHCN các cấp: 01 Đề tài cấp Bộ và 24 Đề tài cấp Đại học. Nội dung nghiên cứu gồm: Khảo nghiệm các loại cây LN; nhân giống invitro; nhân giống bảo tồn cây LN và cây dược liệu.
+ Nhân giống thành công các giống Keo lai (BV10, BV16, BV32), Bạch đàn U6, Bạch đàn trắng bằng phương pháp nuối cấy mô tế bào;
+ Tuyển chọn và nhân giống thành công cây Ba kích tím từ 3 nguồn giống khác nhau;
+ Thu thập, chọn lọc và nhân giống thành công 04 dòng cây Sa nhân từ 3 nguồn giống khác nhau.
Về công tác chuyển giao KHCN: Đã thực hiện 05 Dự án
+ Chuyển giao KHCN trong trồng rừng thâm canh cung cấp nguyên liệu gỗ cho tỉnh Tuyên Quang;
+ Chuyển giao KHCN trồng thâm canh Sa nhân tím dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương;
+ Chuyển giao Khoa học công nghệ cho Dự án “Ứng dụng Khoa học và công nghệ nhân giống phát triển Ba kích làm dược liệu tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên;
+ Chuyển giao KHCN trong nhân giống, trồng thâm canh cây Đinh lăng cho huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh;
+ Chuyển giao KHCN trồng thâm canh cây Đinh lăng và Ba kích tím cho tỉnh Thái Nguyên.
 

Một số thành tích Khoa học Công nghệ

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
 

STT

Tên dự án

Năm thực hiện

1

Dự án tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong thực hiện hoạt động giao rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao

2013 - Bắc Kạn

 

2

Dự án giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân năm 2013

2013 - Bắc Kạn

3

Dự án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

2012 - Bắc Kạn

4

Dự án đào tạo tiểu giáo viên và dịch vụ kỹ thuật cho quy hoạch và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

9/2010 -9/2011 - Bắc Kạn

5

Dự án bố trí cảnh quan, vườn hoa cây xanh khu nhà ở sinh viên đại học Thái Nguyên

2013 - Thái Nguyên

6

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

2012 - Thái Nguyên

7

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020.

2011- 2020 - Thái nguyên

8

Dự án đầu tư bảo vệ và Phát triển rừng tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020

41122 - Thái Nguyên

9

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020

5/2012 –10/2012 - Thái Nguyên

10

Dự án đào tạo tiểu giáo viên (ToT) cấp tỉnh về Sinh kế và Quản lý rừng

40238 - Bắc Kạn

11

Dự án rà soát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn Dự án 3 PAD tỉnh Bắc Kạn và đánh giá các cơ quan, các dự án phát triển Nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2009 - Bắc Kạn

12

Dự án rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống canh tác nông lâm nghiệp và cơ hội nâng cao năng suất lao động của nông lâm tỉnh Bắc Kạn

40057 - Bắc Kạn

13

Dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2020.

2012 - Bắc Kạn

14

Dự án tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích.

2012 - Bắc Kạn

15

Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2015

2011 - Hà Giang

16

Dự án đầu tư phát triển giống cây Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015

2010 - Thái Nguyên


CÁC DỰ ÁN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 

TT

Tên dự án

Thời gian/
địa điểm

Cơ quan chủ trì

Kinh phí thực hiện
(VNĐ)

1

Dự án Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ trồng Đinh lăng và Ba kích tím để sản xuất dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

3.000.000.000 

Thái Nguyên

2

Dự án ứng dụng khoa học, công nghệ trong trồng thâm canh cây Sa nhân dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2011-2013

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

497.903.000 

Tuyên Quang

3

Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng thâm canh cây Keo cung cấp nguyên liệu gỗ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2010-2012

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

920.410.000 

Tuyên Quang

4

Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân giống phát triển trồng cây Ba kích làm dược liệu tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

2010-2012

Sở khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên

258.640.000

Thái Nguyên

5

Dự án Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ trồng Đinh lăng và Ba kích tím để sản xuất dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

3.000.000.000 

Thái Nguyên

6

Dự án ứng dụng khoa học, công nghệ trong trồng thâm canh cây Sa nhân dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2011-2013

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

497.903.000 

 

Tuyên Quang

7

Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng thâm canh cây Keo cung cấp nguyên liệu gỗ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2010-2012

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

920.410.000 

Tuyên Quang

8

Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân giống phát triển trồng cây Ba kích làm dược liệu tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

2010-2012

Sở khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên

258.640.000 

Thái Nguyên

 


DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên dự án

Thời gian/
địa điểm

Cơ quan chủ trì

Kinh phí thực hiện
(VNĐ)

1

Đề tài cấp trường, mã số: T2014 – 32: Khảo nghiệm năng suất và chất lượng giống Gừng gió (Zingber zerumbert sm.) được nhân giống tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc

2014-2015

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

50.000.000 

Thái Nguyên

2

Đề tài cấp trường, mã số: T2014 – 33: Nghiên cứu nhân giống bảo tồn Hài Hương Lan (paphiopedilum emersonii) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

2014-2015

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

50.000.000 

Thái Nguyên

3

Đề tài cấp trường, mã số: T2014 – 34: Xây dựng quy trình nhân giống cây Thất diệp nhất chi hoa (Paris Polyphylla Smith) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô.

2014-2015

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

50.000.000 

Thái Nguyên

4

Đề tài cấp trường, mã số: T2014-09: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học và kỹ thuật gây giống cây dược liệu Trầm huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep) tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

50.000.000 

Hải Phòng

5

ĐT cấp trường, mã số: T-2013-48: Khảo nghiệm một số mô hình trồng cây đặc sản Bò khai (Erythropalum scandens Blume) tại Thái Nguyên

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

6

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-49: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro và đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của Sa nhân tím dưới tán rừng

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

7

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-50: Khảo nghiệm năng suất và chất lượng một số giống cỏ nhập nội Ghinê, Pát, Murato phục vụ chăn nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc.

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

11

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-51: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro cây xoan ta (Melia azedarach Linn)

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

12

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-52: Nghiên cứu kỹ thuật ghép nhân giống và ghép cải tạo giống Trám, Sấu.

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên
 

13

Đề tài cấp trường mã số: T-2013-53: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Tam thất núi đá tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

14

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-54: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro cây Lõi thọ “Gmelina Arborea Roxb”

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

15

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-55: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên sự tăng trưởng của Bạch đàn U7 (Eucalyptus urophylla) trong điều kiện nuôi cấy invitro

2013-2014

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000
 

Thái Nguyên

16

Đề tài cấp trường, mã số: T2013-03: Nghiên cứu nhân giống cây Nghệ đen (Curcuma zedoaria) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

17

Đề tài cấp trường, mã số: T2013-04: Nghiên cứu nhân giống cây Đinh lăng (Poliscias fruticosa L. Harms) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2012-2013

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000
 

Thái Nguyên

18

Đề tài cấp trường, mã số: T2013-08: Khảo nghiệm một số giống hoa Tuy lip nhập nội tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

19

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-1: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom cây Đinh lăng (Polycias fruticosa L. Harms) và Ba kích (Morinda officinalis How) tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Vùng núi Phía Bắc – Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

20

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-2: Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây Gừng gió (Zingber zerumbert sm.)

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

21

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-3: Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh giống lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) bằng phương pháp in vitro

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

22

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-4: Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in  vitro cây chuối Tiêu Hồng, chuối Tây

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

23

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-5: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng, vitamin, chất kích thích sinh trưởng đến giai đoạn vào mẫu, nhân nhanh giống Ba kích tím (Morinda officinalis How) bằng phương pháp in vitro

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

24

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-6: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến quá trình nhân giống invitro cây bò khai (Erythropalum scandens)

2012-2013

Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên

5.000.000 

Thái Nguyên

 

*) HỢP TÁC QUỐC TẾ

DANH SÁCH ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

STT

Tên đối tác

Ghi chú

1

Australian Tree Seed Center CSIRO – Úc

 

2

International CARE Organization

 

3

GEF – WFF

 

4

VCF – Vietnam Conservation Fund

 

5

Firstclimate – Đức

 

6

CIFOR

 

7

The Australian National University (ANU)

 

8

Agricultural Universitu of Norway

 

9

IFS – International Foundation for Science

 

10

Traffic

 

11

Korea Green Promotion Agency (KGPA)

 

12

Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC)

 

 

Nguồn tin: Đinh Đức Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ