Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp là tổ chức khoa học công nghệ công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông lâm được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-ĐHTN  ngày 16 tháng 1 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở chuyển đổi và nâng cấp từ Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc

- Viện có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tuân thủ theo Nghị định 115/NĐ-CP của Chính Phủ.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng: Viện có 5 chức năng chính, gồm:

1.      Nghiên cứu khoa học chuyên sâu, bao gồm cả khoa học ứng dụng;

2.      Chuyển giao khoa học công nghệ;

3.      Phục vụ công tác đào tạo trình độ đại học và sau đại học;

4.      Tham gia quá trình đào tạo ở trình độ sau đại học;

5.      Hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Viện.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng Viện trở thành một cơ sở nghiên cứu về lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và môi trường nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo, phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và môi trường góp phần phát triển khoa học công nghệ trong vùng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong cả nước nói chung và các tỉnh miền núi nói riêng.

2.3. Lĩnh vực hoạt động

1. Giống cây trồng nông lâm nghiệp và trồng rừng;

2. Quản lý tài nguyên thiên nhiên;

3. Công nghệ sinh học trong nông lâm nghiệp;

4. Khoa học môi trường;

5. Dịch vụ môi trường rừng và Biến đổi khí hậu;

 6. Công nghệ thông tin và Viễn thám;

7. Kinh tế và phát triển;

8. Thể chế - Chính sách;

9. Thị trường chế biến và tiêu thụ nông lâm sản.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

3.1. Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

- Phụ trách chung các hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác Hành chính – Tổ chức

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác Nghiên cứu khoa học & HTQT

+ Công tác Thanh tra – Pháp chế - Thi đua

Phó Viện trưởng:

Phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác đào tạo, thực hành, thực tập và rèn nghề cho sinh viên

+ Công tác Kinh doanh, Tư vấn và Chuyển giao KH.

+ Công tác Đoàn thể - Văn thể.

3.2. Sơ đồ tổ chức

Tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp được bố trí như sau: Hội đồng Khoa học, Ban Lãnh đạo Viện, các phòng chuyên môn, Trạm thực nghiệm. Quan hệ giữa Hội đồng Khoa học, Ban Lãnh đạo Viện với các phòng chuyên môn và Trạm thực nghiệm được thể hiện trong sơ đồ tổ chức của Viện


Hội đồng khoa học

- Chức năng nhiệm vụ: Tư vấn giúp Lãnh đạo Viện về xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn, đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tư vấn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

- Cơ cấu tổ chức: Hội đồng khoa học có từ 18-20 chuyên gia là các GS, PGS, TS đầu ngành trong tất cả các lĩnh vực. Trong Hội đồng khoa học thành lập các Tiểu ban chuyên môn theo từng lĩnh vực hoạt động cụ thể.

Lãnh đạo Viện

- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, điều hành mọi nhiệm vụ hoạt động của Viện; Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Pháp luật của Nhà nước về tất cả các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Các phòng chuyên môn

1.  Phòng Hành chính Tổ chức:

- Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Lãnh đạo viện về công tác: Hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng.

2. Phòng Kế hoạch và tài chính

- Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển. Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo qui định hiện hành.

3. Phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế:

- Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Lãnh đạo viện các lĩnh vực xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý các đề tài, các dự án khoa học công nghệ; Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ; Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, rèn nghề thực hành thực tập.

* Các bộ môn: Phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế gồm có 05 bộ môn

- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ môn:

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.

- Triển khai các dịch vụ tư vấn

- Phối hợp thực hiện đào tạo, tập huấn, rèn nghề theo yêu cầu của các khoa chuyên môn của Nhà trường.

4.  Phòng Công nghệ sinh học

- Chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

5. Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thám

- Chức năng, nhiệm vụ : Quản lý và tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ viễn thám; thẩm định công trình, sản phẩm viễn thám; theo dõi, tổng hợp tình hình quan trắc vào các án nghiên cứu về quản lý rừng, quản lý tài nguyên rừng.

6. Trạm giống - Trạm thực nghiệm

- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất kinh doanh .

 

 

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 275501

Đang online: 11

Ngày hôm qua: 210

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện