Trang chủ Tin tức
2016-08-10 06:25:48

Lãnh đạo Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững

Lãnh đạo Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Lãnh đạo Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, Trường Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 – 0915.047.167

*Website: http://ifrad.vn     - Email: tranthithuhaptln@tuaf.edu.vn

2. BAN LÃNH ĐẠO

PGS.TS Trần Thị Thu Hà

VIỆN TRƯỞNG

Email: ha.tran2007@gmail.com

 T.S Dương Văn Đoàn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Email:  duongvandoan@tuaf.edu.vn

 T.S ĐỖ HOÀNG CHUNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Email:  dohoangchung@gmail.com

 

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

E-mail và điện thoại cá nhân

1

Trần Thị Thu Hà

Viện trưởng

PGS.TS

 Email:ha.tran2007@gmail.com

  ĐT: 0915047167

2

Dương Văn Đoàn

Phó viện trưởng
 

 Tiến sĩ

Email:  duongvandoan@tuaf.edu.vn

ĐT: 0968262068

3

Đỗ Hoàng Chung

Phó viện trưởng
 

 Tiến sĩ

Email: dohoangchung@gmail.com

ĐT: 0989313129

 

 

2.3. Chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững

a. Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý, điều hành mọi nhiệm vụ hoạt động của Viện; Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Pháp luật của Nhà nước về tất cả các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

2.4. Chức năng và nhiệm vụ của Viện trưởng

- Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Viện.

- Ban hành các quy chế, quy định, quy trình của Viện sau khi có ý kiến phê duyệt của Nhà trưởng theo quy định của Trường Đại học Nông Lâm.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức, hoạt động của Viện và quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường,

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà trường và pháp luật của nhà nước; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Đề xuất Nhà trưởng xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Nhà trưởng; Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác (nếu có) của Viện theo thẩm quyền quy định.

- Thực hiện các quy định về tài chính, tài sản, lao động, tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, người lao động tại Viện theo quy định hiện hành. Hàng năm bảo cáo với Nhà trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện trưởng và lãnh đạo viện, tài chính, tài sản của Viện; thực hiện công khai, minh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của nhà trưởng; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Phân công, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Phó viện trưởng và các đơn vị;

- Đại diện cho đơn vị trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong và ngoài trường tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Viện;

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Viện;

- Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trường Đại học Nông Lâm và các bên liên quan, chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2.5. Chức năng nhiệm vụ Phó Viện trưởng

- Giúp Viện trưởng điều hành các công việc cụ thể thuộc bộ phận phụ trách, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công;

- Xây dựng kế hoạch có liên quan tới công tác chuyên môn bộ phận, báo cáo Viện trưởng quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch thuộc các lĩnh vực công tác được phân công;

- Thay mặt Viện trưởng làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được Viện trưởng ủy quyền

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ