Danh sách các Dự án đã thực hiện giai đoạn 2009 - 2017

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

GIAI ĐOẠN 2009-2017

 

TT

Tên dự án

Thời gian , địa điểm

Đơn vị đối tác

Chương trình/Dự án Dịch vụ tư vấn kĩ thuật

1

Dịch vụ tư vấn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Bắc Kạn

2017

Bắc Kạn

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn - Ban quản lý Chương trình UN - REDD giai đoạn II

2

Dịch vụ tư vấn thực hiện giao đất gắn với giao rừng tại xã Côn Minh

2017

Bắc Kạn

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn - Ban quản lý Chương trình UN - REDD giai đoạn II

3

Kiểm kê rừng, tổng hợp kết quả kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng tại huyện Bắc Trà My, Đại Lộc và TP Tam kỳ

2016

Quảng Nam

Chi cục kiểm lâm Quảng Nam

4

Dự án điều tra khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành Lâm nghiệp (Dự án FORMIS II)”

2016

Ban Quản lý dự án formis II

5

Dịch vụ tư vấn rà soát và cập nhật thông tin về diện tích và chủ rừng tại 5 xã thực hiện lập kế hoạch hoạt động REDD+ năm 2015 ở Bắc Kạn

2016

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn - Ban quản lý Chương trình UN - REDD giai đoạn II

6

Dịch vụ tư vấn thực hiện giao rừng cho xã Mỹ Phương huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

2016

Bắc Kạn

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn - Ban quản lý Chương trình UN - REDD giai đoạn II

7

Phương án Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Hà Giang”

 

2015

Hà Giang

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang

8

Về việc đo chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo 06 xã, thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc kạn

2015

Bắc Kạn

Phòng tài nguyên và môi trường huỵen Ba Bể

9

Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu giông cấy trồng lâm nghiệp

 

2015

Hà Nội

Ban quản lý dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu xây dựng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng Lâm nghiệp ở Việt Nam”

10

Về việc đo chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo 03 xã Hà Hiệu, Chu Hương và Yến Dương, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

2014

Bắc Kạn

Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

11

Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp”

2014

Hà Nội

Viện điều tra, Quy hoạch rừng

12

Tư vấn xây dựng Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020

2013

Thái nguyên

Xóm Dốc châu, Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

13

Khảo sát, Đo đạc ranh giới và cắm mốc ranh giới tại Khu thực nghiệm Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên

2013

Thái Nguyên

Trường Đại học nông lâm

14

Gói thầu dịch vụ tư vấn 51TV: “Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong thực hiện hoạt động giao rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao” Thuộc dự án 3PAD”

2013

Bắc Kạn

Ban quản lý dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, viết tắt là 3PAD

15

Dự án tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong thực hiện hoạt động giao rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao

2013

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

16

Dự án giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân năm 2013

2013

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

17

Dự án bố trí cảnh quan, vườn hoa cây xanh khu nhà ở sinh viên đại học Thái Nguyên

2013

Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

18

 Gói thầu dịch vụ tư vấn 42TV: “ Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân năm 2013” Thuộc dự án 3PAD”

2013

Bắc Kạn

Ban quản lý dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển Nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, viết tắt là 3PAD

19

Gói thầu DVTV 23TV: “Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân ‘ thuộc dự án 3PAD

2012

Thái Nguyên

Ban quản lý dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, viết tắt là 3PAD

20

Dự án đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên, giai đoạn 2011-2020

2012

Thái Nguyên

Xóm cầu lân, xã Đông Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên

21

Xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới tại Khu thực nghiệm Sơn Dương Tuyên Quang

2012

Thái nguyên

trường đại nhọc nông lâm

22

Xây dựng dự án đầu tư và phát triển rừng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

2012

Thái Nguyên

Ban quản lý dự án trồng rừng sản xuất kiểm lâm tỉnh Đồng Hỷ

22

Tư vấn lập quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020

2012

Bắc Kạn

Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

23

Dự án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

01/2012 -12/2012

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

24

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

 

2012

Thái Nguyên

 

Ban quản lý KBTN Thần Sa-Phượng Hoàng

25

Dự án đầu tư bảo vệ và Phát triển rừng tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020

8/2012

Thái Nguyên

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

26

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020

5/2012 –10/2012

Thái Nguyên

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

27

Dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2020.

2012

Bắc Kạn

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

28

Dự án tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích

2012

Bắc Kạn

Ban quản lý Dự án VCF Vườn quốc gia Ba Bể

29

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020.

2011- 2020

Thái nguyên

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

30

Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2015

28/10/2011

Hà Giang

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang

31

Dự án đào tạo tiểu giáo viên và dịch vụ kỹ thuật cho quy hoạch và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

9/2010 -9/2011

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

32

Dự án đào tạo tiểu giáo viên (ToT) cấp tỉnh về Sinh kế và Quản lý rừng

3/2010

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

33

Dự án rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống canh tác nông lâm nghiệp và cơ hội nâng cao năng suất lao động của nông lâm tỉnh Bắc Kạn

9/2009

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

34

Dự án rà soát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn Dự án 3 PAD tỉnh Bắc Kạn và đánh giá các cơ quan, các dự án phát triển Nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2009

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

35

Dự án đầu tư phát triển giống cây Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015

9/2009

Thái Nguyên

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án chuyển giao khoa học công nghệ

1

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trồng Đẳng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.), Ba kích (Morinda officinalis How.) và Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) để sản xuất dược liệu tịa tỉnh Quảng Nam 

2016-2018

Quảng Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam

2

Dự án Hoàn thiện công nghệ nhân giống In vitro và nuôi trồng một số cây thuốc quý có giá trị kinh tế cao Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume), Đinh lăng (Polycias fruticosa L. Harms.) và Gừng gió (Zingber zerumber sm.).

2015-2016

Thái Nguyên

Bộ Khoa học và Công nghệ

3

Dự án chuyển giao kỹ thuật trong việc bảo vệ rừng giống, vườn giống sản xuất giống gốc thuộc dự án Duy trì và phát triển các nguồn giống cây Lâm nghiệp của Nhà nước tại Công ty cổ phần giống lâm nghiệp, sản xuất và cung ứng giống tốt cho chương trình trồng rừng

2015-2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổng Cục lâm nghiệp

4

Dự án Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ trồng Đinh lăng và Ba kích tím để sản xuất dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Thái Nguyên

Bộ Khoa học và Công nghệ; Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

5

Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng và sơ, chế biến hai loài cây dược liệu (cây Đinh lăng lá nhỏ  và cây Khôi tía) tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

2015-2016

Quảng Ninh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh; Công ty CP Phát triển rừng bền vững

6

 

 

Dự án ứng dụng khoa học, công nghệ trong trồng thâm canh cây Sa nhân dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2011-2013

Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

7

Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng thâm canh cây Keo cung cấp nguyên liệu gỗ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2010-2012

Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

8

Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân giống phát triển trồng cây Ba kích làm dược liệu tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

2010-2012

Thái Nguyên

Sở khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 273285

Đang online: 3

Ngày hôm qua: 178

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện