Chức năng và nhiệm vụ phòng Kế hoạch - Tài chính

A. Chức năng:

1. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Viện.

2. Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

3. Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

B. Nhiệm vụ:

1. Công tác quy hoạch và kế hoạch tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch theo năm học của các đơn vị, tổng hợp trình Viện trưởng phê duyệt trước khi báo cáo, thuyết minh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Viện trưởng phê duyệt: kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí ; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của Viện.

c. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách, như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; quy trình xuất nhập vật tư, văn phòng phẩm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy trình quản lý và mua sắm tài sản, ... và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Viện, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Viện trình Viện trưởng phê duyệt.

d. Chủ trì xây dựng kế hoạchlập dự trù, dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản,  thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa.

e. Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, văn phòng phẩm trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

2. Về công tác quản lý tài chính và tài sản:

a. Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp , bảo hiểm, thai sản, ốm đau, …cho cán bộ và các khoản chi thường xuyên khác.

d. Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động hợp tác quốc tế.

c. Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán.

d. Công tác thực hiện các nghĩa vụ thuế

e. Công tác quyết toán, báo cáo tài chính

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 274736

Đang online: 6

Ngày hôm qua: 230

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện